خالی کردن تمرز- تهران امداد خودرو

خالی کردن تمرز- تهران امداد خودرو


خالی کردن روغن ترمز - تهران امداد خودرو

 

در موارد بسیار کمی اتفاق افتاده که به دلیل سوراخ شدن شلنگ های روغن ترمز ، روغن مدار سیستم ترمز به بیرون نشت کرده و به دلیل نفوذ هوا به داخل مدار ترمز ، با فشردن پدال ترمز ، نیروی بازدارنده برای حرکت خودرو ایجاد نمی شود.

علت این موضوع آن است که فشار روغن ترمز به دلیل نشتی ایجاد شده از بین رفته است و دیگر نمی تواند لنت ها را به دیسک ترمز فشار بدهد.

امداد خودرو

در صورتی که احساس کردید نیروی ترمز خودرو شما کاهش پیدا کرده است حتما از ادامه رانندگی پرهیز کنید ، چون این حالت بسیار خطرناک است و ممکن است باعث تصادف شود.

امداد خودرو

هیچ نظری وجود ندارد